Problemen eerder opsporen en tijdig de juiste, integrale hulp en begeleiding inzetten: van Jeugdzorg tot schuldhulpverlening. Dat is het doel van knooppunten van welzijn en zorg: deze knooppunten zijn, of worden ingericht in de voorschoolse opvang, het basis- en voortgezet onderwijs en op het MBO.

De gedachte erachter is dat leerlingen en ouders met problemen lang niet altijd om hulp vragen. Onder het motto ‘de vindplaats is de werkplaats’ komen hulpverleners naar de voorschoolse opvang, school, of beroepsopleiding. Problemen kunnen dan eerder opgespoord en verholpen worden. Peuters, kinderen en jongeren ontwikkelen zich zo beter en functioneren beter op school.

De peutertijd

Er is een groeiend aantal kinderen op opvanglocaties dat om veel begeleiding vraagt. Vandaar dat op het gebied van leerlingenzorg, afstemming en doorgaande lijn in Parkstad het ‘Knooppunt’ is ontwikkeld: een vast ondersteuningsteam is op afroep beschikbaar om, samen met de ouders, te bekijken of en zo ja welke extra hulp een leerling nodig heeft.

De basisschooltijd

Hulppartners uit het jeugddomein hebben momenteel (2020) al uren beschikbaar voor basisondersteuning op basisscholen. Mogelijk kan het aantal uren verder verhoogd worden op basisscholen in de kansarme buurten.

Het Voortgezet onderwijs

Op locaties met veel kwetsbare leerlingen komen al zorgverleners. De zorgpartners gaan hier deel uitmaken van de onderwijsteams en hebben oog voor hun zorgvraag.  Deze ondersteuningsstructuur zou op schoolgemeenschappen waar relatief veel problemen voorkomen, verstevigd kunnen worden.

Het MBO Knooppunt

Het VISTA college heeft in Heerlen succesvol geëxperimenteerd met een MBO-knooppunt. Hierin waren hulpverleners van JENS, de RMC-consulenten, een budgetcoach en schuldhulpmaatjes op school aanwezig. Op 24 oktober 2019 vond in Maastricht een startsessie plaats over de vorming van de MBO-knooppunten in heel Zuid-Limburg. Daar is met elkaar afgesproken de pilot verder uit te breiden en uit te rollen in de andere regio’s.

Meer info

De reden van de startsessie op 24 oktober 2019 blijkt duidelijk uit de Factsheet ‘Nulmeting MBO Knooppunten’ Wat er is besproken is te zien in woord en beeld in de ‘Terugblik’ en wat het heeft opgeleverd is op een mooie manier samengevat in de ‘Opbrengsten’.