Werk en ouderschap

Aanvalsplan vermindering schoolverzuim wegens ziekte in het MBO

Het aanvalsplan is één van de projecten binnen het regionaal Voortijdig Schoolverlaten (VSV)-programma ‘Voorkomen, vinden, vastpakken en vasthouden’ op het snijvlak van onderwijs, zorg en participatie. Deze projecten zijn erop gericht om een zo groot mogelijke groep jongeren te helpen met als doel het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen en jongeren in een kwetsbare positie de noodzakelijke begeleiding te geven. Binnen het aanvalsplan wordt de methodiek MAZL (uitspraak: mazzel) toegepast, neemt de jeugdarts deel aan het MBO-knooppunt en wordt er preventief ingezet op gezonde leefstijl. MAZL staat voor Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling en is een bewezen effectieve methode voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO.

Uitvoering

 • Uitvoering MAZL in leergang 1 van MBO VISTA college Heerlen
 • Monitoring en evaluatie (M&E) MAZL
 • Deelname jeugdarts in MBO-knooppunt VISTA college Heerlen
 • Uitrol van Test je leefstijl bij alle MBO-opleidingen in Zuid-Limburg
 • Advisering gezonde school-aanpak en gezonde schoolkantine
 • Ontwikkelen visie “Gezondheid in het MBO”

Communicatie

 • Oplevering rapportage Monitoring & Evaluatie (M&E) MAZL
 • Factsheet MAZL
 • Presentatie M&E MAZL, MBO-monitor, Jongvolwassenenmonitor en Test-je-leefstijl tijdens Onderwijscafé Vista

Verbinding

 • Versterken verbinding preventie gezonde leefstijl met MAZl en MBO knooppunt en met contactmoment 4e leerjaar Voortgezet Onderwijs door de Jeugdgezondheidszorg
 • Versterken verbinding domeinen Publieke gezondheid en Onderwijs, via gezamenlijk traject visie Gezondheid en MBO (zie werkplan’ Het bevorderen van de gezondheid van MBO-studenten’)

Evaluatie en monitoring

 • Evaluatie en monitoring MAZL vindt plaats volgens het daarvoor opgestelde M&E-plan

Financiën

 • De uitrol van het aanvalsplan t/m schooljaar 2023-2024 is gefinancierd vanuit VSV-gelden en subsidie Provincie Limburg

Borging

 • Het onderdeel MAZL en knooppunt MBO kunnen niet verder uitgerold worden, en na schooljaar 2023-2024 niet geborgd worden door een tekort aan jeugdartsenformatie
 • Er wordt een visie ontwikkeld ten aanzien van Gezondheid in het MBO: Vanuit deze visie wordt invulling gegeven aan activiteiten die daarin worden geadviseerd
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid-Limburg: JGZ Zuid-Limburg en unit Gezondheidsbevordering

Samen met

 • Gemeente Heerlen namens alle 16 Gemeenten Zuid-Limburg
 • GGD Zuid-Limburg: afdeling K&I
 • Gilde Opleidingen
 • Jens
 • Projectleider Voortijdig Schoolverlaten
 • Provincie Limburg
 • VISTA college Heerlen
 • Yuverta Heerlen