Fase overstijgend

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Mosa (AWPG) is een netwerk (kennisinfrastructuur) waarin praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid samenwerken rondom publieke gezondheid. Vanuit een onafhankelijke, verbindende rol is de AWPG Mosa een betrouwbare partner met unieke wetenschappelijke expertise, kennis en kunde, om innovatief en flexibel in te spelen op maatschappelijke vraagstukken. De AWPG Mosa ontwikkelt en deelt deze kennis en maakt deze toepasbaar voor praktijk, beleid en de burgers waar het om gaat. Door kennis uit wetenschappelijk onderzoek is de dagelijkse praktijk van de publieke gezondheid in Limburg op een groot aantal terreinen verbeterd: van infectieziekten tot gezondheidsbevordering en de jeugdgezondheidszorg.

Uitvoering

 • Kernactiviteiten van de AWPG Mosa zijn het initiëren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten en het werven van aanvullende financiering daarvoor. Daarmee levert de AWPG een bijdrage aan wetenschappelijke kennisontwikkeling. Zo voert de AWPG lopend onderzoek uit naar de Knooppunten Kansrijke Start en naar de Gezonde Kinderopvang.
 • Het onderzoek wordt veelal uitgevoerd door PhD-studenten, post-docs, jaaronderzoekers, stagiaires en AIOS’en
 • De AWPG werkt aan het versterken van de regionale kennisinfrastructuur rondom gezondheid en preventie in de publieke gezondheidszorg
 • Trendbreuk, GALA en IZA vormen het uitgangspunt voor het opstellen van een kennisagenda

Communicatie

 • De AWPG Mosa heeft een belangrijke rol in kennisdeling: het delen en toepassen van opgedane kennis in de praktijk en het gebruiken van kennis als basis voor het adviseren en monitoren van beleid. Specifieke activiteiten zijn:
  – Organisatie van refereerbijeenkomsten
  – Actueel nieuws verspreiden via nieuwsbrief en website AWPG Mosa
  – Wetenschappelijke kennisdeling (o.a. publicaties, presentaties) en het opstellen van (publieksvriendelijke) rapporten, factsheets en het geven van presentaties aan een breed publiek

Verbinding

 • Verbinding maken met de landelijke Kennisinfrastructuur GGD
 • De komende jaren zullen niet alleen Trendbreuk, maar ook thema’s binnen GALA en IZA richtinggevend zijn voor de kennisagenda en dus ook de onderzoeksactiviteiten van de AWPG Mosa:
  – Denk daarbij aan praktijkgericht onderzoek naar implementatie van interventies in de praktijk en verdiepend onderzoek op thema’s, zoals mentale gezondheid
  – Data-onderzoeksteam t.b.v. regioplan IZA

Evaluatie en monitoring

 • Via de jaarlijkse JOGG-monitor (PO en VO) en onderzoek Gezonde Kinderopvang

Financiën

 • De komende jaren is er vanuit het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP) aanvullende financiering beschikbaar voor onderzoek binnen infectieziektebestrijding
 • Voor overige onderzoeksprojecten wordt aanvullende financiering gezocht, bijvoorbeeld via subsidiegevers

Borging

 • De AWPG Mosa is geborgd bij de GGD Zuid-Limburg en verbonden aan de Universiteit Maastricht – vakgroep Sociale Geneeskunde
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid-Limburg

Samen met

 • Universiteit Maastricht
 • 16 Gemeenten Zuid-Limburg
 • Diverse (praktijk)organisaties op landelijk, provinciaal, regionaal en ook internationaal niveau (waaronder ook de Euregio’s)