Kansrijke start

Basisstructuur Kansrijke Start

Om passende zorg en ondersteuning voor (aanstaande en) jonge gezinnen in een (potentieel/zeer) kwetsbare situatie in de gehele regio zo goed en snel mogelijk beschikbaar te maken wordt er momenteel gewerkt aan een basis- structuur Kansrijke Start voor de regio. Brede en tijdige risicosignalering, goede verkenning, heldere doorgeleiding en snelle en passende inzet van ondersteuning zijn hierin kernthema’s. Een aantal onderdelen binnen deze basisstructuur wordt elders in het werkplan verder toegelicht.

Uitvoering

 • Verkrijgen van formeel commitment van de kernpartners om een regionale basisstructuur verder uit te werken
 • Verkrijgen van formeel commitment om verantwoordelijkheid te nemen door de betreffende partner
 • Uitwerken van onderliggende samenwerkingsafspraken en werkafspraken
 • Implementatie van de basisstructuur in alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten

Communicatie

 • Doorlopend informeren en aanhaken van de brede achterban van de kernpartners
 • Doorlopend informeren van de regionale en lokale coalities over de ontwikkelingen van deze basisstructuur
 • Informeren van/ aanhaken van belangrijke (sub) regionale en landelijke partners zoals o.a. de Stadsregio
 • Parkstad, Provincie Limburg, zorgverzekeraar CZ, KS Noord-Midden Limburg, VWS, Pharos

Verbinding

Verbinding staat centraal binnen het komen tot deze basisstructuur. Niet alleen professionals binnen organisaties dienen goed met elkaar te worden verbonden in een basisstructuur als deze, maar ook professionals tussen organisaties zowel binnen hetzelfde domein, als met andere domeinen.

Financiën

Vanaf 2023 zijn er structurele middelen vanuit de landelijke vervolgaanpak Kansrijke Start beschikbaar. Er zal gekeken worden of een deel van deze middelen ingezet kan worden voor het creëren van een stevige regionale basisstructuur.

Borging

Betrokken organisaties en samenwerkingsverbanden zullen bereid moeten zijn om huidige interne werkwijzen en organisatie aan te passen, waar dit het gezamenlijke einddoel dient. De structurele middelen uit de landelijke vervolgaanpak Kansrijke Start kunnen mogelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de financiële borging.

Eigenaar/Kartrekker

 • Gemeenten Zuid-Limburg
 • GGD Zuid Limburg – JGZ Zuid-Limburg
 • Programmabureau Trendbreuk
 • Samen voor Gezondheid- Academie Verloskunde Maastricht
 • Verloskundige SamenwerkingsVerbanden Zuid-Limburg

Samen met

 • Ervaringsdeskundigen / ouders
 • GGD Zuid Limburg – Kennis & Innovatie
 • Huisartsen/POH
 • (Jeugd)hulpaanbieders, waaronder ook GGZ en ondersteuning bij verstandelijke beperking
 • Kinderopvangpartners
 • Kraamzorgorganisaties
 • Maatschappelijke partners, zoals de Bibliotheek
 • Maatschappelijk werk
 • Peuteropvang/peuterspeelzaal
 • Zorgverzekeraars