Kansrijke start

Brede vroegsignalering en doorgeleiding

Brede vroegsignalering en doorgeleiding van zwangere vrouwen met kwetsbaarheden door geboortezorgprofessionals is onderdeel van de Basisstructuur Kansrijke Start. Doel is het normaliseren van psychosociale zorg tijdens zwangerschap, geboorte en kraambed. De verloskundig zorgverlener is verantwoordelijk voor het signaleren van kwetsbaarheid in zwangerschap en kraambed. Zij schat de mate van kwetsbaarheid van de zwangere vrouw in door – samen met haar – de balans op te maken tussen haar kwetsbaarheden en beschermende factoren volgens de definitie Kwetsbaarheid Rotterdam. De verloskundig zorgverlener krijgt inzicht in deze factoren door het afnemen van de geactualiseerde psychosociale anamnese. Afhankelijk van de mate van kwetsbaarheid kunnen verschillende ondersteuningsopties aangeboden worden. Deze zijn vastgelegd in de Basisstructuur Kansrijke Start.

Uitvoering

 • Implementatie van de werkafspraken conform de Basisstructuur Kansrijke Start, vastgelegd in de ‘Handleiding Kansrijke Start Zuid-Limburg’ binnen het VSV Samen Zuyd en binnen het VSV Maastricht Heuvelland
 • Monitoring en evaluatie van de implementatie en uitvoering conform de Basisstructuur Kansrijke Start

Communicatie

 • Via website van VSV Samen Zuyd en VSV Maastricht-Heuvelland
 • Via diverse overlegstructuren binnen de geboortezorg en Kansrijke Start

Verbinding

 • Casemanager geeft nadere invulling aan de coördinerende rol van de verloskundig zorgverlener binnen de Basisstructuur Kansrijke Start en vanuit de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg
 • Er wordt gestreefd naar een vanzelfsprekende samenwerking tussen verloskundig zorgverlener, jeugdverpleegkundige, kraamzorg en hulpverleners uit het sociale domein

Evaluatie en monitoring

 • Vanuit de werkgroep implementatie Basisstructuur Kansrijke Start die valt onder de regionale coalitie Kansrijke Start wordt een opzet voor monitoring en evaluatie gemaakt. Brede risicosignalering en doorgeleiding is hier een onderdeel van. Er zal in elk geval worden ingezet op een goede registratie in de verloskundig dossiers van:
  – psychosociale gegevens (risico- en beschermende factoren);
  – de inschatting van de mate van kwetsbaarheid;
  – het ingezette beleid.

Financiën

 • Momenteel wordt dit gedekt vanuit de huidige prestatie en tariefbeschikking verloskunde en DBC’s, maar de huidige tariefstructuur is niet dekkend voor de inzet die wordt geleverd
 • In de keten zal gezamenlijk worden verkend hoe de benodigde inzet financieel gedekt kan worden

Borging

 • Borging vindt plaats binnen de bestaande structuren van overleg en evaluatie binnen de VSV’s en Kansrijke Start

Eigenaar/Kartrekker

 • VSV SamenZuyd
 • VSV Maastricht Heuvelland

Samen met

 • 16 gemeenten Zuid-Limburg
 • GGD Zuid-Limburg: JGZ Zuid-Limburg
 • MUMC+
 • Kraamzorgorganisaties
 • Verloskundigenpraktijken
 • Zuyderland ziekenhuis