Kansrijke start

Centering Zwangerschap

Bij Centering Zwangerschap vinden de zwangerschapscontroles plaats in een groep van 8 tot 12 zwangeren met een vergelijkbare zwangerschapsduur en is de verloskundige de eerste begeleider van de groep. Binnen Centering Zwangerschapszorg vindt medische basiszorg plaats, waarbij de patiënten zelf een actieve rol hebben. De onderlinge uitwisseling, (h)erkenning en sociale support biedt cliënten meer inzicht in hun eigen gezondheid en het sterkt hen om positieve keuzes te maken ten aanzien van hun gezondheid. Deelnemers blijven elkaar vaak volgen en steunen.

Uitvoering

 • Uitbreiden van het aantal geschoolde professionals in afstemming met de VSV’s, JGZ en sociaal domein
 • Structureler aanbieden van Centering Zwangerschap intervisies binnen VSV op locaties in Zuid-Limburg
 • De link maken tussen Centering Zwangerschap en Centering Ouderschap door de JGZ
 • Ambitie Centering Zorg Zuid-Limburg: Domeinoverstijgend, praktijkoverstijgend en buurtgebonden aanbieden van Centering Zwangerschap met doorgaande lijn naar Centering Ouderschap

Communicatie

 • Mijlpalen communiceren via verschillende kanalen: bijvoorbeeld de nieuwsbrief Trendbreuk, websites en sociale media van regionale en lokale coalitiepartners, huis aan huis gemeentebladen
 • Structureel onder de aandacht brengen van Centering Zwangerschap via bijvoorbeeld wachtkamerschermen, websites, nieuwsbrieven, sociale media van partners vanuit zowel medisch als sociaal domein

Verbinding

 • Trainingen en intervisies gezamenlijk met Kansrijke Start Noord-Midden en Zuid-Limburg organiseren
 • Verbinding met partners in de Basisstructuur Kansrijke Start en de Regionale en Lokale coalitie(s) Kansrijke Start

Evaluatie en monitoring

 • Outcome evaluatie landelijk: de Economische Evaluatie van TNO heeft aangetoond dat Centering Zwangerschap gezondheidswinst oplevert en kosteneffectief is. TNO adviseert om te investeren in de verdere implementatie van Centering Zwangerschap, zodat alle zwangere vrouwen in Nederland toegang hebben tot deze vorm van zorg
 • Monitoring Zuid-Limburg: monitor plan moet nog worden opgesteld. Mogelijke indicatoren zijn: aantal geschoolde professionals, aantal gemeenten en locaties waar aanbod is, aantal groepen, aantal deelnemers.
 • Jaarlijkse Kansrijke Start monitor van het RIVM (landelijk)

Financiën

 • Er komt naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2024 vanuit de ZVW een tarief voor centering zwangerschap, mogelijk knelpunt is het halen van een groepsgrootte van 10 deelnemers (basis voor het tarief)

Borging

 • De komst van een NZa tarief biedt in principe financiële borging voor Centering Zwangerschap: het is echter nog de vraag of het tarief dekkend is voor de vorm waarin Centering Zwangerschap nu in de regio wordt aangeboden
 • Vanuit het VSV Samen Zuyd is de ambitie uitgesproken om Centering Zwangerschap toegankelijk te maken voor alle zwangeren: een werkgroep gaat zich buigen over hoe dit duurzaam te realiseren en te borgen is in de regio
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

 • VSV Maastricht-Heuvelland
 • VSV Samen Zuyd

Samen met

 • 16 Gemeenten Zuid-Limburg
 • GGD Zuid-Limburg: JGZ Zuid-Limburg
 • Kraamzorgorganisaties
 • Stichting Centering Nederland
 • Verloskundigenpraktijken
 • Ziekenhuizen