Fase overstijgend

Dialoog met de jeugd

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep van de GGD Zuid-Limburg. Het blijft echter moeilijk om jongeren te bereiken met onze boodschappen, interventies en onderzoeken. Dit geldt met name voor de lager opgeleide jongeren. We spreken momenteel onvoldoende hun taal en zijn daardoor onvoldoende laagdrempelig. Het is van belang dat we meer inzicht krijgen in hoe jongeren kunnen worden bereikt, hoe het met ze gaat en op welke manier ze willen worden benaderd. In het schooljaar 22-23 is op een technasiumschool een opdracht uitgezet met als doel te inventariseren hoe de GGD Zuid-Limburg jongeren kan bereiken vanuit het perspectief van de jeugd zelf. Parallel hieraan is binnen de GGD Zuid-Limburg een vragenlijst uitgezet om de behoefte naar contact met jongeren in kaart te brengen en specifieke vraagstukken op te halen.

Uitvoering

 • Verkennen van het opzetten van een jongerenpanel door middel van een pilot focusgroep
 • Stapsgewijs verder uitrollen van de focusgroep met als doel te komen tot een representatief jongerenpanel
 • Vragen en/of thema’s ophalen bij de GGD en samenwerkingspartners die zij met jongeren willen bespreken
 • Vragen en/of thema’s ophalen die bij jongeren leven
 • 5-6 keer per jaar bijeenkomen van het projectteam GGD Zuid-Limburg
 • Bekendheid vergroten door het actief informeren bij interne en externe samenwerkingspartners

Communicatie

 • Uitbrengen nieuwsberichten binnen de GGD Zuid-Limburg
 • Uitbrengen updates via weekly en/of nieuwsbrief Trendbreuk Zuid-Limburg

Verbinding

 • Verbinding maken met en versterken van het contact met jongeren in Zuid-Limburg
 • Verbinding maken met en versterken van het contact met samenwerkingspartners o.a. middelbare (VMBO en Technasium) scholen, MBO scholen, jongerennetwerken
 • Verbinding maken met outreach- en voorlichtingsactiviteiten voor jongeren vanuit diverse afdelingen van de GGD Zuid-Limburg
 • Verbinding maken met spreekuren die vanuit JGZ op scholen plaatsvinden

Evaluatie en monitoring

 • De voortgang zal worden bewaakt door continue terugkoppeling naar de pilot focusgroep en het projectteam
 • Het is een dynamisch proces waardoor telkens kan worden bijgestuurd
 • De input van jongeren zelf is van belang om tot een goed functionerend jongerenpanel te komen
 • Input in de vorm van vraagstukken vanuit de GGD ZL en samenwerkingspartners zijn van belang om de pilot focusgroep en het uiteindelijke jongerenpanel in stand te houden

Financiën

 • Vooralsnog gebeurt dit ‘in kind’ vanuit de GGD Zuid-Limburg en dient verkenning plaats te vinden naar mogelijkheden voor verdere/structurele financiering

Borging

 • Het is van belang om te zorgen dat professionals en de doelgroep aangehaakt blijven: er wordt actief ingezet op het zichtbaar maken van het project en de behaalde resultaten zodat de meerwaarde en het belang kenbaar blijft
 • De contacten met het Graaf Huyn College worden onderhouden en verder uitgebreid naar andere (middelbare) scholen en andere samenwerkingspartners, zodoende wordt stap voor stap de bekendheid vergroot

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid-Limburg

Samen met

 • Graaf Huyn College
 • Contact leggen met andere middelbare (Technasium) scholen, MBO scholen, welzijnsorganisaties en Jongerennetwerken in Zuid-Limburg