Kansrijke start

Digitale Zorgpaden

De digitale zorgpaden Kansrijke Start geven informatie over 17 verschillende thema’s die van belang of van invloed kunnen zijn tijdens de zwangerschap. Per thema bieden ze:

 • inzicht in waar een zwangere met een bepaalde hulpvraag terecht kan in een betreffende gemeente
 • achtergrondinformatie
 • een link naar landelijke protocollen of protocollen van de verloskundige samenwerkingsverbanden

Met de digitale zorgpaden kunnen professionals die werken met (aanstaande) ouders snel en gericht ondersteuning (organisatie en contactgegevens) vinden op basis van de hulpvraag van het gezin. De zorgpaden zijn opgenomen in het landelijke actieprogramma Kansrijke Start en in beheer van Pharos.

Uitvoering

 • Alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten vullen de digitale zorgpaden Kansrijke Start voor hun eigen gemeente.
 • In toenemende mate gaan de bij Kansrijke Start betrokken professionals (met name geboortezorg professionals en de jeugdgezondheidszorg) gebruik maken van de digitale zorgpaden Kansrijke Start.

Communicatie

 • Het breed informeren van beoogde gebruikers over het bestaan en gebruik van de zorgpaden.
 • Ontwikkeling van een filmpje voor professionals.

Verbinding

 • De zorgpaden Kansrijke Start zijn onderdeel van de basisstructuur Kansrijke Start.
 • De zorgpaden Kansrijke Start zorgen voor een snelle verbinding tussen netwerkpartners op basis van een hulpvraag van een gezin.
 • Het gezamenlijk vullen van de zorgpaden Kansrijke Start zorgt voor afstemming tussen de verschillende netwerkpartners.

Financiën

De digitale zorgpaden Kansrijke Start zijn voor elke gemeente gratis beschikbaar om te vullen. Gemeenten, Trendbreuk en andere partners investeren tijd in het vullen en jaarlijks evalueren/ updaten van de digitale zorgpaden Kansrijke Start per gemeente.

Borging

De zorgpaden zijn structureel beschikbaar via de Pharos website. Een landelijke werkgroep evalueert en actualiseert de generieke informatie.

Het evalueren en updaten van de informatie per gemeente per zorgpad is jaarlijks nodig voor een effectief en juist gebruik. Het programma is gebruiksvriendelijk waardoor de vereiste inspanning minimaal is.

Gebruikers kunnen via een feedback-knop direct hun opmerkingen plaatsen. Deze worden automatisch doorgeleid naar de landelijke werkgroep (generieke velden) of naar de betreffende gemeente (lokale data).

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

Programmabureau Trendbreuk

Samen met

 • Gemeenten Zuid-Limburg
 • GGD Zuid Limburg – JGZ Zuid-Limburg
 • Verloskundige samenwerkingsverbanden Zuid-Limburg
 • Pharos
 • Partners uit de lokale coalities Kansrijke Start (o.a. huisartsen, maatschappelijk werk, kraamzorg, jeugdhulpaanbieders, kinderopvang en andere maatschappelijke partners)