Kansrijke start

Digitale Zorgpaden

De digitale zorgpaden zijn bedoeld om zorgverleners te helpen om de juiste contactpersonen binnen een gemeente te vinden voor zwangeren in een kwetsbare situatie. De zorgpaden Kansrijke Start zijn opgenomen in het landelijke actieprogramma Kansrijke Start en in beheer van Pharos. Als je in de zorgverlening een zwangere tegenkomt met een hulpvraag kun je het betreffende zorgpad selecteren in de gemeente waar de zwangere woont. In het zorgpad zie je een stroomdiagram dat je kunt doorlopen om te kijken welke zorg passend is. De beschikbare hulpverlening is verder uitgeschreven met bijbehorende contactgegevens om de zwangere te verwijzen.

Uitvoering

 • Alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten vullen en beheren de digitale zorgpaden
 • In toenemende mate gaan de bij Kansrijke Start betrokken professionals gebruik maken van de digitale zorgpaden
 • Jaarlijks worden de zorgpaden Kansrijke Start per gemeente geactualiseerd

Communicatie

 • Informeren van beoogde gebruikers over het bestaan en gebruik van de zorgpaden middels flyer en filmpje
 • Motiveren van partners om de zorgpaden te gebruiken door deze met regelmaat te agenderen in de lokale coalitie

Verbinding

 • De zorgpaden zijn onderdeel van de Basisstructuur Kansrijke Start Zuid-Limburg
 • De zorgpaden zorgen voor een snelle verbinding tussen netwerkpartners op basis van een hulpvraag van een gezin
 • Het gezamenlijk evalueren van de zorgpaden Kansrijke Start zorgt voor afstemming tussen de netwerkpartners

Evaluatie en monitoring

 • Het gebruik van de zorgpaden wordt structureel geĆ«valueerd binnen de lokale coalities en de werkgroep implementatie Basisstructuur Kansrijke Start
 • Elke gemeente evalueert jaarlijks het gebruik van de zorgpaden binnen de lokale coalitie Kansrijke Start op basis van de bezoekers statistieken voor de betreffende gemeente alsook de feedback vanuit de professionals

Financiƫn

 • De digitale zorgpaden zijn voor elke gemeente gratis beschikbaar om in te vullen
 • Gemeenten, programmamanagement Trendbreuk en coalitie partners investeren tijd in het vullen en jaarlijks evalueren en updaten van de digitale zorgpaden Kansrijke Start per gemeente

Borging

 • De zorgpaden zijn structureel beschikbaar via de Pharos website
 • Een landelijke werkgroep evalueert en actualiseert de generieke informatie
 • Het evalueren en updaten van de informatie per gemeente per zorgpad is jaarlijks nodig voor een effectief en juist gebruik: het programma is gebruiksvriendelijk waardoor de vereiste inspanning minimaal is
 • Gebruikers kunnen via een feedback-knop direct hun opmerkingen plaatsen: deze worden automatisch doorgeleid naar de landelijke werkgroep (generieke velden) of naar de betreffende gemeente (lokale data)
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

16 gemeenten Zuid-Limburg

Samen met

 • GGD Zuid-Limburg: JGZ Zuid-Limburg
 • GGD Zuid-Limburg: afdeling K&I
 • Partners uit de regionale en lokale coalitie(s) Kansrijke Start
 • Pharos
 • VSV SamenZuyd
 • VSV Maastricht Heuvelland