Kansrijke start

Geboortezorg Flex

Kraamzorg is belangrijk voor een gezonde start van moeder en kind. Helaas kiezen juist moeders die méér zorg kunnen gebruiken vaak voor minder uren of zelfs geen kraamzorg. In de proeftuin Geboortezorg Flex krijgen 150 gezinnen in een kwetsbare positie vrijstelling van de wettelijke eigen bijdrage van € 4,60 per uur. Zo zijn zij verzekerd van voldoende kraamzorg tijdens de eerste 8 tot 10 dagen na de bevalling. Daarnaast ontvangen 100 kwetsbare gezinnen extra hulp van een kraamverzorgende in de eerste 6 maanden na de geboorte van de baby.

Uitvoering

 • Leveren van zorg aan beoogde aantal deelnemers in de proeftuin (100 in pijler 1, 150 in pijler 2)
 • Uitvoeren onderzoek/evaluatie

Communicatie

 • Opleveren eindrapportage
 • Opstellen plan van aanpak voor vervolg (borging)

Verbinding

 • Versterken contacten met verloskundigen, JGZ en maatschappelijke partners
 • Afstemmen met Knooppunt Kansrijke Start

Financiën

De proeftuin, inclusief evaluatie, wordt gefinancierd door partners (gemeenten, CZ/VGZ, geboortezorg, JGZ, GGD Zuid Limburg) vanuit ruimte in hun budgetten. Naast financiële en personele inzet vanuit de samenwerkingspartners subsidieert ook de Provincie Limburg deze proeftuin.

Borging

De evaluatie van de proeftuin zal uitwijzen of de proeftuin in de praktijk kan gaan landen. Hierbij wordt ook onderzocht hoe financiering en beleid (NZA) ingericht moeten worden. In het kader van borging wordt tevens ingestoken op deskundigheidsbevordering van kraamverzorgenden en het creëren van eenheid van taal met partners zoals de JGZ en verloskundigen.

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

Geboortezorg Limburg

Samen met

 • Eerste en tweedelijnsverloskundigen en gynaecologen in Zuid-Limburg
 • Gemeenten in Parkstad
 • Gemeente Sittard-Geleen
 • GGD Zuid Limburg – JGZ Zuid-Limburg
 • GGD Zuid Limburg – Kennis & Innovatie
 • Provincie Limburg
 • Zorgverzekeraars CZ en VGZ