Fase overstijgend

Gezond leren leven

Het mag niet uitmaken naar welke (voor)school een kind gaat: wij gaan voor een gezonde basis voor alle kinderen in kinderopvang en school. In 2022 zijn de eerste overleggen gestart met gemeenten, onderwijs en kinderopvang om te komen tot een gemeenschappelijke basis die op elke school en kinderdagverblijf wordt aangeboden als het gaat om gezond en veilig opgroeien. In 2023 zijn de eerste concrete stappen gezet aan de hand van het formuleren van een aantal basiselementen die overal aanwezig zouden moeten zijn, in kinderopvang (KO), primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). We starten met 3 thema’s: voeding, bewegen en welbevinden. Aan elk thema zijn 3 basiselementen gekoppeld waarmee kinderopvang en scholen een basis kunnen leggen voor een gezonde leeromgeving.

Uitvoering

 • Elke (voor)school in Zuid-Limburg draagt bij aan gezondheid van de jeugd. Door kinderen/jongeren te motiveren om gezond te leven en als school zélf een gezonde leefomgeving te zijn, help je gezondheidsongelijkheid verminderen
 • Er zijn gezamenlijke basiselementen ‘Gezond Leren Leven’ opgesteld voor KO, PO en VO.
 • De basiselementen zijn gevisualiseerd in een praatplaat, die besproken wordt met alle partners
 • In 2024 gaan we prioriteren en inventariseren welke elementen als eerste geïmplementeerd kunnen worden
 • Eind 2025 zijn op 80% van de scholen in KO, PO, VO en MBO de geprioriteerde elementen gerealiseerd
 • Eind 2025 ligt er een vervolgplan voor 2027 en verder met betrekking tot implementatie basiselementen en eventueel toevoegen nieuwe elementen

Communicatie

 • De basiselementen worden aan de hand van een praatplaat gepresenteerd aan en besproken met alle betrokkenen en doorontwikkeld
 • De basiselementen (binnen de thema’s voeding, bewegen en welbevinden) worden aan de hand van themacampagnes gecommuniceerd en regionaal onder de aandacht gebracht

Verbinding

 • De basiselementen maken onderdeel uit van Gezonde Kinderopvang, Gezonde School, GBT, JOGG en Jong Leren Eten en zijn een belangrijke basis in de doorgaande lijn in de Trendbreuk-cyclus
 • Gelijktijdig met de communicatie over en implementatie van de basiselementen wordt een start gemaakt met de vorming van coalities onderwijs, kinderopvang en gemeenten per subregio

Evaluatie en monitoring

 • Via de jaarlijkse JOGG-monitor (PO en VO) en onderzoek Gezonde Kinderopvang

Financiën

 • De themacampagnes en communicatie hieromtrent wordt gedekt uit het werkbudget Trendbreuk
 •  Inzet vanuit scholen en kinderopvang en wellicht de inzet van een projectleider kan via Gezonde Kinderopvang, Gezonde School en mogelijk uit SPUK GALA middelen (terugdringen gezondheidsachterstanden)

Borging

 • De basiselementen worden door de scholen en kinderopvangorganisaties na implementatie geborgd via de eigen beleidsprocedures en ontwikkelingen
 • Er is feitelijk geen sprake van een project maar meer van een beweging die al in gang gezet is en die gaat beklijven in beleid van alle organisaties
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

 • GGD Zuid-Limburg: unit Gezondheidsbevordering
 • Programma management Trendbreuk

Samen met

 • 16 gemeenten Zuid-Limburg
 • Kinderopvangorganisaties
 • Projectgroep Gezonde Kinderopvang
 • Schoolbesturen en scholen in Zuid Limburg (PO en VO)
 • Stichting GBT