Basisschool

Gezonde Basisschool van de Toekomst

Op een Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) wordt het dagprogramma verlengd, om per dag een uur meer te kunnen bewegen, gezamenlijk een gezonde lunch te nuttigen en meer aandacht te besteden aan ontspanning en leefstijl. De Stichting GBT faciliteert en ondersteunt de opschaling in Limburg en bewaakt de kwaliteit. Twee kwartiermakers enthousiasmeren, samen met de coördinator GBT vanuit de GGD, scholen en gemeenten en adviseren over het proces om te komen tot een GBT. Gezonde School- adviseurs van GGD Zuid-Limburg ondersteunen met inhoudelijke expertise. De GBT is onlosmakelijk verbonden met de Gezonde School door gemeenschappelijke thema’s (voeding, beweging en welbevinden) en visie: een gezonde leefstijl in het DNA van de school.

Uitvoering

 • Verder uitbreiden van het aantal scholen dat werkt vanuit het gedachtegoed van GBT
 • Continueren van de lobby om GBT op de landelijke politieke agenda te zetten
 • Vertalen van de principes van Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) naar het VO
 • Versterken van de landelijke coalitie van samenwerkingspartners in de opschaling van GBT landelijk
 • Kwartiermakers en coördinator van de GGD ondersteunen GBT scholen ook in 2024-2026

Communicatie

 • Uitbrengen nieuwsbrieven, in samenwerking met Gezonde School/JOGG/Jong Leren Eten
 • GBT is wetenschappelijk bewezen erkende interventie in de RIVM database

Verbinding

 • Uitbreiden samenwerking met lokale partners (bijv. sport- en cultuuraanbieders en moestuinen)
 • Verder versterken van samenwerking met Gezonde School, JOGG, Jong Leren Eten Voedingscentrum, Kenniscentrum sport en bewegen en Jeugdfonds Sport en Cultuur
 • Doorgroei van GBT gedachtegoed naar het voortgezet onderwijs

Evaluatie en monitoring

 • De voortgang wordt bewaakt door de kwartiermakers vanuit de Stichting GBT
 • In Noord-Limburg start een onderzoek naar monitoring van de GBT in het kader van de Regiodeal: bij dit onderzoek worden ook een aantal Zuid-Limburgse scholen betrokken

Financiën

 • Vanuit de Regiodeal, Gelijke Kansen Alliantie, subsidie School en Omgeving, subsidie schoolmaaltijden.nl en eigen begroting gemeenten lijken de financiën t/m juli 2025 voor de deelnemende scholen gedekt
 • Ouders betalen in de meeste gemeenten daarnaast een ouderbijdrage om de financiering mogelijk te maken

Borging

 • De ondersteuning van scholen om GBT te worden is onderdeel van de reguliere GGD dienstverlening. Echter is dit gelimiteerd en is er veel meer nodig. De duurzame financiering en daarmee de borging van de GBT op langere termijn, vraagt om een combinatie van lokale, regionale en landelijke middelen. Op lokaal niveau vinden gesprekken met gemeenten plaats voor financiering in het kader van preventie, kansengelijkheid en armoedebestrijding. Regionaal betreft het vooral gesprekken met de Provincie Limburg over de financiering van de doorontwikkeling van de organisatie van de Stichting Implementatie GBT en landelijk moeten de contacten met OC&W, VWS en LNV leiden tot een duurzame financiële basis. Naast deze publieke partijen, benutten we aanvullende kansen door de inzet van private middelen.
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

Stichting Implementatie GBT

Samen met

 • 16 gemeenten Zuid-Limburg
 • Bedrijven en private organisaties
 • Brood en Spelen
 • Gezonde School
 • GGD Zuid-Limburg: unit Gezondheidsbevordering
 • Jeugdfonds Sport en Cultuur
 • JOGG
 • Jong Leren Eten
 • Kenniscentrum Sport en Bewegen
 • Kinderopvangpartners
 • Koepelorganisaties scholen (o.a. MOVARE, Kindante,
  Mosalira, Triade)
 • Provincie Limburg
 • Universiteit Maastricht
 • Voedingscentrum