Peutertijd

Gezonde Kinderopvang

De leeftijd 0-4 jaar is een cruciale fase voor de vorming van gewoonten en gedrag. De kinderopvang speelt een grote rol in het aanleren van gezonde gewoonten op jonge leeftijd. Vanuit de landelijke aanpak Gezonde Kinderopvang worden pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisaties opgeleid tot ‘Coach Gezonde Kinderopvang’ en wordt er per opvanglocatie gewerkt aan verschillende thema’s zoals voeding en beweging. Regionale coördinatie en ondersteuning wordt verzorgd door de coördinator Gezonde Kinderopvang van de GGD Zuid-Limburg. De aanpak Gezonde Kinderopvang is tevens opgenomen als speerpunt in het Preventieakkoord Zuid-Limburg.

Uitvoering

 • Ondersteunen van kinderopvangorganisaties in de implementatie, doorontwikkeling en opschaling van bestaande en vernieuwende gezondheidsbevorderende interventies en verankering ervan in beleid:
  – Opleveren onderzoeksresultaten
  – Uitbreiden en in stand houden Lerend Netwerk Gezonde Kinderopvang
  – Ontwikkelen gemeenschappelijke basis Gezonde Kinderopvang Zuid-Limburg voor gezondheidsthema’s
  – (Door)ontwikkelen Menukaart+
  – Organiseren van lokale training Coach Gezonde Kinderopvang (train de trainer)

Communicatie

 • Kennis delen binnen Lerend Netwerk Gezonde Kinderopvang
 • Organiseren van 6 tot 8 Lerend Netwerk bijeenkomsten per jaar en 2 projectgroep bijeenkomsten per jaar
 • Nieuwsbrieven/factsheets/inspiratiesessies/intervisies worden gemaakt op basis van behoefte

Verbinding

 • Werken aan de doorgaande lijn met de Gezonde School
 • Versterken samenwerking met kinderopvang locaties, pedagogisch medewerkers, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, voedingscentrum, RIVM, professionals uit het werkveld en ouders
 • Organiseren landelijke netwerkbijeenkomst Gemeente Samen Gezond

Evaluatie en monitoring

 • Gedurende de looptijd van dit project is een promovendus aangesteld voor:
  – Procesevaluaties van de projectgroep en het Lerend Netwerk
  – Evaluatie scholing Gezonde Kinderopvang
  – Behoeftepeilingen onder kinderopvang en ouders
  – Vragenlijst-onderzoek naar gezondheidsbeleid onder alle kinderopvang organisaties in Zuid-Limburg

Financiën

 • Voor het onderzoek en opzetten van het lerend netwerk is een ZonMw subsidie ontvangen met een in kind bijdrage van de GGD, Universiteit Maastricht en 5 kinderopvangorganisaties
 • Vanuit het Preventieakkoord is er een budget voor het implementeren van interventies

Borging

 • Adviseurs Gezondheidsbevordering van de GGD adviseren vanuit hun reguliere taak kinderopvangorganisaties
 • Draagvlak om gezonde leefstijl als vast dagelijks onderdeel in praktijk en beleid te hebben
 • Het lerend netwerk is uitgegroeid tot werkend platform voor verbinding en kennisdeling
 • De Menukaart+ helpt bij het maken van keuzes
 • De aansturing van regiocoördinator en onderzoeker zijn gericht op verbeteren, ontwikkelen en borging in
  organisaties
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

 • GGD Zuid-Limburg: unit Gezondheidsbevordering
 • Universiteit Maastricht

Samen met

 • AWPG Mosa
 • Gastouders
 • GGD Zuid-Limburg: afdeling K&I
 • Kinderopvangpartners
 • Peuteropvang/peuterspeelzaal
 • Preventieakkoord Zuid-Limburg