Werk en ouderschap

Het bevorderen van de gezondheid van MBO-studenten

Uit onderzoeken wordt duidelijk dat MBO-studenten slechter scoren op verschillende gezondheids- en leefstijlfacetten dan HBOen WO-studenten. Een gezonde leefstijl is belangrijk voor het toekomstperspectief van de studenten. Studenten die begeleid worden naar een gezondere levensstijl kunnen deze gezonde leefwijze verder uitdragen op stages, toekomstige werkplekken en in hun sociale omgeving. In de regio zijn er de afgelopen jaren veel goede initiatieven ontwikkeld en geïmplementeerd met als doel om de gezondheid van MBO-studenten te bevorderen. Helaas ontbreekt een gezamenlijk geformuleerde visie waarin structurele en integrale samenwerking centraal staat. Door de versnipperde werkwijze wordt er slagkracht gemist om proactief te werken aan gezondheidspreventie. De GGD Zuid-Limburg gaat samen met samenwerkingspartners én MBO-studenten aan de slag om een duidelijke visie en plan van aanpak op te stellen hoe de gezondheid van MBO-studenten preventief kan worden bevorderd.

Uitvoering

 • Tot en met het eerste kwartaal van 2024 wordt de tijd genomen om gezamenlijk met ketenpartners en MBOstudenten een visie en plan van aanpak op te stellen
 • Naar aanleiding van de uitkomsten van deze visievorming en het plan van aanpak worden verdere acties geconcretiseerd

Communicatie

 • Relevante samenwerkingspartners worden individueel of per organisatie geïnformeerd over het project
 • Een vertegenwoordiging van alle ketenpartners wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een werksessie waarin input wordt opgehaald voor een gezamenlijke visie en bijbehorend plan van aanpak

Verbinding

 • Dit project vloeit voort uit de Trendbreuk-ambitie om de gezondheid van jongeren te bevorderen:
  – Een goede gezondheid en leefstijl van jongeren heeft positieve consequenties voor jongeren zelf
  – Jongeren zijn de ouders van de toekomst: een gezonde leefstijl stelt hen in staat om hun kinderen te laten opgroeien in een gezonde omgeving
 • De focus op het MBO wordt onder andere omschreven in de werkagenda MBO van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Preventieakkoord Zuid-Limburg
 • Verbinden met GALA en IZA waarin er veel aandacht is voor preventie en mentale gezondheid

Evaluatie en monitoring

 • Een plan voor evaluatie en monitoring wordt beschreven in het nog te ontwikkelen plan van aanpak van het project

Financiën

 • Deels uit budget Voortijdig Schoolverlaten (VSV) en deels reguliere begroting GGD Zuid-Limburg

Borging

 • In het nog te ontwikkelen plan van aanpak zal uitgebreid worden stilgestaan bij de manier waarop taken en/of interventies worden geborgd

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid-Limburg

Samen met

Er wordt contact gezocht met betrokkenen vanuit
verschillende organisaties die zich bezighouden met het
bevorderen van de gezondheid van MBO-studenten:

 • 16 Gemeenten Zuid-Limburg
 • JOGG-regisseurs
 • MBO-opleidingen: Studenten & Medewerkers
 • Welzijnsorganisaties