Kansrijke start

Informele Zorgnetwerken

(Informele) zorgnetwerken dragen bij aan het zelfvertrouwen, de veerkracht en zelfredzaamheid van ouders. Ouders kunnen met ondersteuning van hun netwerk meer situaties (deels) oplossen zonder een beroep te hoeven doen op professionals. Naast sterke ouders en gezonde kinderen draagt de ontlasting van professionals bij aan de doelstellingen van zinnige zorg zoals die in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is bedoeld. In de afgelopen jaren is met goed resultaat geïnvesteerd in de samenwerking tussen medisch- en sociaal domein. Een vergelijkbaar intensief traject is nodig voor het volwaardig aansluiten van ouders / burgers.

Uitvoering

  • Samenstellen werkgroep bestaande uit: ouders, ervaringsdeskundigen en professionals
  • Inventarisatie van de (informele) netwerken die al actief zijn in Zuid-Limburg
  • Beschikbaar maken van de huidige netwerken voor ouders, bijvoorbeeld via de lokale coalities Kansrijke Start
  • Ondersteunen en versterken van de huidige netwerken
  • Start met uitbreiden van de (informele) netwerken zodat deze beschikbaar zijn voor alle ouders in Zuid-Limburg

Communicatie

  • Communicatie via website en nieuwbrieven Trendbreuk
  • Onderwerp als vast agendapunt bij lokale- en regionale coalities

Verbinding

  • Verbinding leggen met interventies die in groepsverband worden gegeven (zoals bijvoorbeeld CenteringZorg)
  • Verbinding leggen met initiatiefnemers van (in)formele netwerken die nog niet aangesloten zijn bij Kansrijke Start
  • Verbinding leggen met Mamacafe’s, Sjpruutcafe’s, Kids&Koffie en initiatieven waar ouders samen komen
  • Verbinding leggen met bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen: Vereniging Kleine Kernen Limburg en Stichting Naoberzorg Nederland zijn de bekendste koepels in Limburg
  • Verbinding leggen met Zelfregietool: waar diverse zelfhulp/zelfregie groepen zichtbaar worden gemaakt

Evaluatie en monitoring

  • Rapportage van de werkgroep aan de regionale coalitie Kansrijke Start

Financiën

  • Voor financiering van de werkgroep en facilitering van ouders (onkosten, inzet, training) is budget opgenomen in de conceptbegroting Kansrijke Start
  • Meerdere genoemde interventies/activiteiten (CenteringZorg, mamacafe’s) hebben al hun eigen financiering.
  • Aanvullende financiering kan nodig zijn voor voortzetten netwerk na afloop van de interventie

Borging

  • Dit is een beweging van de lange adem: een lange termijn investering is nodig om duurzame netwerken te bouwen
  • Gezamenlijk met alle partners zullen hiervoor doelen vastgesteld moeten worden en de benodigde middelen in kaart gebracht

Eigenaar/Kartrekker

Nader te bepalen

Samen met

  • Bewonersinitiatieven in welzijn, zorg en wonen
  • Burgerkracht Limburg
  • Initiatiefnemers van informele (zorg)netwerken
  • Initiatieven waar ouders samen komen
  • Interventies die in groepsverband worden gegeven
  • Partners uit de regionale en lokale coalitie(s) Kansrijke
    Start