Fase overstijgend

JOGG Zuid-Limburg

Een (on)gezonde leefstijl wordt beïnvloed door vele factoren buiten de gezondheidssector. JOGG (Gezonde jeugd, gezonde toekomst) ondersteunt regionale projecten om de gezondheidsachterstand te verkleinen en werkt daarbij vanuit 7 kindomgevingen: school, thuis, vrije tijd, media, buurt, sport en werk. De JOGG-regisseurs spelen een belangrijke verbindende rol tussen initiatieven in Zuid-Limburg om meer Gezonde Scholen te realiseren, meer kinderen een rookvrije start te bieden en sportomgevingen gezonder maken etc.. Daarmee draagt JOGG bij aan de ambitie om meer kinderen gezond en kansrijk op te laten groeien.

Uitvoering

 • Opstellen en uitvoeren van een nieuw uitvoeringsprogramma JOGG Zuid-Limburg
 • Opstellen regionale begroting
 • Verder uitrollen en continueren van werkgroepen JOGG Zuid-Limburg
 • Monitoren & evalueren van JOGG-programma

Communicatie

 • Opleveren voortgangsrapportages JOGG Zuid-Limburg
 • Facebook JOGG Zuid-Limburg en LinkedIn-pagina JOGG Limburg

Verbinding

 • Samenwerken met o.a. Keigezond, Jong Leren Eten en Gezonde school, Gezonde Kinderopvang, Gezonde basisschool van de toekomst, TeamFit, Rookvrije Generatie
 • Samenwerking met private partijen om publiek-private samenwerking te realiseren met (PPS)-partners
 • JOGG kan lokaal als paraplu worden gezien waar verschillende thema’s onder komen te hangen

Evaluatie en monitoring

 • De meerwaarde van de regionale samenwerking is recent onderzocht
 • Lokaal wordt er jaarlijks een monitor afgenomen om de voortgang van het proces te evalueren

Financiën

 • Het project is financieel gedekt tot 2023 door middelen vanuit GGD Zuid-Limburg, Provincie Limburg en JOGG NL
 • De gesprekken over voortzetting van financiering vanuit JOGG Nederland vinden in najaar 2023 plaats
 • Voor de activiteiten binnen het uitvoeringsprogramma wordt er voortdurend gezocht naar additionele middelen
 • Gemeenten financieren de lokale JOGG-aanpak per gemeente vanuit reguliere bijdrage aan de GGD Zuid-Limburg en/of via additionele middelen

Borging

 • Samen met alle 16 gemeenten in Zuid-Limburg wordt, mede door de activiteiten van JOGG, gebouwd aan een stevige infrastructuur die bijdraagt aan het realiseren van de Trendbreuk
 • Het streven is dat de JOGG aanpak in alle gemeenten voor onbepaalde tijd gecontinueerd wordt
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid-Limburg

Samen met

 • 16 gemeenten Zuid-Limburg
 • JOGG beleidsmedewerkers en regisseurs
 • Huis voor de Sport Limburg
 •  Initiatieven zoals GBT, Gezonde School, Jong Leren Eten
 • JOGG NL
 • Lokale JOGG samenwerkingspartners in een gemeente zoals onderwijs, kinderopvang, sportverenigingen, enz.
 • PPS partners uit de regio
 • Preventie- en sportakkoord(en) en daaraan verbonden partners
 • Provincie Limburg