Fase overstijgend

Keigezond Limburg

Overgewicht bij kinderen is in Nederland, maar specifiek ook in Limburg, een groeiend probleem. Keigezond Limburg is een brede domein overstijgende netwerkaanpak. Op maat gemaakte ondersteuning wordt geboden aan kinderen en gezinnen die obstakels ervaren op het gebied van een gezonde(re) leefstijl en de achterliggende beïnvloedende factoren. De eigen regie van een kind en gezin staan hierin centraal. Eén centrale zorgverlener (in Zuid-Limburg een jeugdverpleegkundige van GGD Zuid-Limburg) krijgt de regierol naar het kind, diens ouders en andere professionals. Er wordt gewerkt met een kinderleefstijlcoach en er is aandacht voor vroegsignalering en terugvalpreventie.

Uitvoering

 • Gefaseerd uitrollen van Keigezond Limburg naar andere (Zuid-)Limburgse gemeenten met het streven naar een regionale dekking van netwerkaanpak over alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten
 • Includeren van 500 kinderen (Provinciaal) met een licht verhoogd gezondheidsgerelateerd risico, tot september 2024
 • Er vindt sturing plaats op basis van cijfers: doorgeleiding naar Keigezond, extra werving, drop-outs etc.
 • Opleveren voortgangsrapportages voor programmateam en Provincie (ieder kwartaal)

Communicatie

 • Uitrollen van een werkgroep communicatie die een communicatiestrategie voor Keigezond Limburg gaat ontwikkelen: hoe kan Keigezond Limburg zich sterker profileren: via de website, social media, de informatie- en promotiematerialen voor ouders en professionals en het publiceren van succesverhalen uit de praktijk

Verbinding

 • Uitbreiding en verbinding van het bestaande netwerk binnen het zorg- en sociaal domein, waarbij aandacht is voor meer en betere samenwerking. Sociaal- en zorgdomein leren van elkaar en versterken hiermee het doel van de netwerkaanpak: zelfregie, participatie, medische kennis en samenhang overgewicht met psychosociale problemen
 • Verbinden met initiatieven als JOGG Limburg, Gezonde Basisschool van de Toekomst en Kansrijke Start
 • Deelname aan het landelijk lerend netwerk – versterking kennisfunctie GGD (subsidie aanvraag zonMW)

Evaluatie en monitoring

 • In samenwerking met de partners van het integraal plan dataverzameling Limburgse netwerkaanpak uitvoeren
 • Onderzoek naar invulling rol centrale zorgverlener (subsidie aanvraag ZonMw)
 • Wetenschappelijke publicaties

Financiën

 • Keigezond is financieel gedekt t/m het eind van de projectperiode (september 2024, verlenging aanvragen hiervan is mogelijk) door: GGD Zuid-Limburg, gemeenten, zorgverzekeraars CZ en VGZ, en MUMC+
 • Vanaf 2023 is de ketenaanpak overgewicht onderdeel van GALA en IZA: de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn bieden kansen bij de verdere uitrol van Keigezond Limburg
 • Vanaf 1 januari 2024 wordt de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht opgenomen in de basisverzekering

Borging

 • Het doel is het realiseren van een netwerkaanpak die financieel duurzaam geborgd wordt door zorgverzekeraars en gemeenten in Limburg. De structurele bekostiging van de zorgverzekeraar vanaf 2024 en de financiële middelen beschikbaar vanuit GALA ondersteunen hierbij. Echter deze laatste gelden zijn tot 2026 beschikbaar
  voor gemeenten en hier dient tijdig op geanticipeerd te worden.
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid-Limburg

Samen met

 • Gemeenten Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Maastricht, Roermond, Sittard-Geleen en Venlo
 • GGD Limburg-Noord
 • GGD Zuid-Limburg: JGZ Zuid-Limburg
 • Huisartsenzorggroepen: Cohesie, HOZL, Meditta en ZIO
 • JOGG/Kind Naar Gezonder Gewicht
 • PIW/Ecsplore
 • Provincie Limburg
 • Stichting Your COACH Next Door
 • Ziekenhuizen Laurentius, MUMC+, VieCuri en Zuyderland
 • Zorgverzekeraars CZ & VGZ