Fase overstijgend

Keigezond Limburg

Overgewicht bij kinderen is in Nederland, maar specifiek ook in Limburg, een groeiend probleem. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een tijdelijke betaaltitel afgegeven voor het aanpakken van leefstijlproblemen bij kinderen met overgewicht. Keigezond Limburg is een brede domein overstijgende netwerkaanpak waarin op maat gemaakte ondersteuning wordt geboden aan kinderen en gezinnen die obstakels ervaren op het gebied van een gezonde(re) leefstijl en de achterliggende beïnvloedende factoren. De eigen regie van een kind en gezin staan hierin centraal. Eén centrale zorgverlener, in de meeste gevallen een jeugdverpleegkundige van JGZ Zuid – Limburg, krijgt de regierol naar het kind, diens ouders en andere professionals. Er wordt gewerkt met een kinderleefstijlcoach en er is aandacht voor terugvalpreventie en vroegsignalering.

Uitvoering

 • Uitrollen van Keigezond Limburg in Sittard-Geleen, Heerlen, Kerkrade en Maastricht
 • Aanjagen regionale dekking van netwerkaanpak over alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten
 • Includeren van minimaal 880 kinderen en gezinnen tijdens projectperiode
 • Opleiden van 30 centrale zorgverleners/kinderleefstijlcoaches
 • Ondersteuning/Intervisie centrale zorgverleners bij uitvoering

Communicatie

 • Ontwikkelen website voor doelgroep en professionals
 • Ontwikkelen informatie-en promotiematerialen voor ouders en professionals
 • Ontwerpen praatplaat voor gesprek met partners en CZV
 • Publiceren van succesverhalen uit de praktijk

Verbinding

Er vindt uitbreiding en verbinding van het bestaande netwerk binnen het zorg- en sociaal domein plaats, waarbij aandacht is voor meer en betere samenwerking. Sociaal- en zorgdomein leren van elkaar en versterken hiermee het doel van de netwerkaanpak (zelfregie, participatie, medische kennis, samenhang overgewicht met psychosociale problemen).

Financiën

Keigezond is financieel gedekt t/m het eind van de projectperiode (2024) door GGD Zuid Limburg, gemeenten, zorgverzekeraars CZ en VGZ, Academische Werkplaats Zuid-Limburg en MUMC+. Financiële middelen komen op basis van gezondheidsgerelateerd risico voort uit gemeentelijke middelen en per 2024 vanuit de basisverzekering.

Borging

Het doel is het realiseren een netwerkaanpak die financieel duurzaam geborgd wordt door zorgverzekeraars en gemeenten in Limburg. Hiervoor is voortdurende aandacht noodzakelijk voor de samenwerking van alle partners in het programmateam en het blijven aanjagen van regionale dekking van netwerkaanpak. Samen met zorgverzekeraars en gemeenten zal in 2023 een doorkijk worden gemaakt naar de borging in 2024, betreffende de inzet van de CZV via de JGZ en de kinderleefstijlcoach.

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid Limburg

Samen met

 • GGD Limburg-Noord
 • Gemeenten Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Maastricht, Roermond, Sittard-Geleen en Venlo
 • Huisartsenzorggroepen Cohesie, HOZL, Meditta en ZIO
 • JOGG/Kind Naar Gezonder Gewicht
 • Provincie Limburg
 • Stichting Your COACH Next Door
 • Ziekenhuizen Laurentius, MUMC+, VieCuri en Zuyderland,
 • Zorgverzekeraars CZ & VGZ