Fase overstijgend

Kenniswerkplaats Jeugd (KWJ)

In de Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg (KWJ) werken professionals uit de praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen sámen met ouders en jongeren aan maatschappelijke vraagstukken. Met als doel om zoveel mogelijk kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien. De KWJ is, mede door de korte lijnen met de Universiteit Maastricht, een instrument dat Trendbreuk ondersteunt bij het beantwoorden van kennisvragen. De KWJ voert zelf onderzoek uit (projecten “Burgerschapsonderwijs op het MBO” en “Uithuisplaatsingen, hoe kan het minder”) of is partner in projecten van samenwerkingspartners. In contact met andere regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd wordt bovendien van elkaar geleerd hoe professionals van de praktijk, onderzoek en beleid samen kunnen werken en leren met jeugdigen en ouders.

Uitvoering

 • Voortzetten CBS microdata onderzoek, analyse resultaten en publicatie hiervan
 • Uitvoeren interviewstudie n.a.v. dossieronderzoek, publiceren verrijking van dossieronderzoek
 • Doorontwikkeling studentparticipatie bij (burgerschaps)onderwijs op het Vistacollege

Communicatie

 • Organiseren van 3 refereerbijeenkomsten per jaar
 • Publiceren van 3 nieuwsbrieven per jaar

Verbinding

 • Versterken kennis en ervaring van studentparticipatie bij onderwijsontwikkeling
 • Aansluiten bij en meewerken aan wetenschappelijke onderzoeken als Knooppunt Kansrijke Start (KKS), Samen voor Gezondheid II (SMOOTH), Big data Kansrijke Start (C4PO) en Vaccinatiebereidheid

Evaluatie en monitoring

 • Afsluiten eerste 4 jaren KWJ met eindrapport en verantwoording richting subsidieverstrekker ZonMw
 • Verder integreren KWJ in AWPG

Financiën

 • De KWJ wordt mede gefinancierd vanuit het ZonMw programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd en in kind bijdrages van de verschillende partners

Borging

 • De KWJ blijft haar onderzoeksagenda afstemmen met Trendbreuk
 • De KWJ zal integreren in de AWPG Mosa als een van de onderzoekslijnen: Jeugd en Intergenerationele Overdracht
 • De AWPG Mosa is geborgd bij de GGD Zuid-Limburg en verbonden aan de Universiteit Maastricht – vakgroep Sociale Geneeskunde
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

 • GGD Zuid-Limburg
 • Universiteit Maastricht

Samen met

 • 22 organisaties betrokken bij kennisontwikkeling, opleidingen, praktijk, preventie en zorg rondom jeugd doen mee aan deze werkplaats, net als ouders en jongeren zelf