Kansrijke start

Knooppunt Kansrijke Start

Vanuit de lokale coalities Kansrijke Start wordt op casus-niveau de verbinding tussen het medisch, sociaal en publiek domein gemaakt in het ‘lokale Knooppunt Kansrijke Start’ (KKS). Primaire doel van het KKS is om snel de best passende steun of hulp voor het gezin beschikbaar te maken. Toeleiding naar het KKS gebeurt o.a. door een verbrede risicosignalering door bijv. verloskundigen en het eventueel inzetten van een (prenataal) huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg. De lokale knooppunten Kansrijke Start zijn tevens belangrijk onderdeel van de Basisstructuur Kansrijke Start voor gezinnen in (zeer/potentieel) kwetsbare situaties.

Uitvoering

 • Multidisciplinair casuïstiekoverleg met professionals en de (aanstaande) ouder(s) om afspraken te maken over de gewenste steun op maat en uitvoering daarvan
 • Evalueren met zwangere of het jonge gezin en betrokken kernpartners, door de casusregisseur: bij aanpassing of opschaling, indien nodig, casus opnieuw bespreken in Knooppunt
 • Gemeenten die nog geen KKS hebben ingericht gaan hiermee aan de slag onder begeleiding van projectleiders

Communicatie

 • Informeren van professionals over de meerwaarde en werkwijze van het KKS door flyer
 • Stimuleren van professionals om gezinnen met meerdere hulpvragen te motiveren gebruik te maken van het KKS
 • Informeren van (aanstaande) ouders over doel en werkwijze KKS door delen van informatief animatiefilmpje

Verbinding

 • Versterken samenwerking tussen het medisch, sociaal en publiek domein op lokaal niveau
 • Het KKS staat in nauwe verbinding met de andere onderdelen binnen de Basisstructuur Kansrijke Start (o.a. verbrede risicosignalering, prenataal huisbezoek, digitale zorgpaden en de overleggen zwangere in kwetsbare
  situatie)

Evaluatie en monitoring

 • Er loopt een praktijkgericht ZonMw actieonderzoek naar de (door)ontwikkeling van het KKS in drie pilot gemeenten: Kerkrade, Landgraaf en Vaals
 • Opbrengsten en ontwikkelingen die voortkomen uit het actieonderzoek worden gedeeld met de andere gemeenten
 • Per gemeente wordt er daarnaast gemonitord op een aantal indicatoren (o.a. aantal aanmeldingen, aanmelders, soorten hulpvragen, soort ingezette ondersteuning, betrokken professionals)

Financiën

 • Coördinatie van het KKS kan worden gedekt vanuit GALA middelen Kansrijke Start
 • Inzet van de overige professionals in het KKS komt vanuit de reguliere budgetten van de partners
 • Monitoring en doorontwikkeling van het KKS in de 3 pilotgemeenten is gedekt vanuit een ZonMw subsidie
 • Begeleiding, implementatie en evaluatie door projectleiders wordt gedekt vanuit GALA middelen Kansrijke Start

Borging

 • Het KKS is onderdeel van de Basisstructuur Kansrijke Start: gemeenten hebben via besluit in Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg vastgelegd zich aan te sluiten bij de Basisstructuur Kansrijke Start en daarmee ook te zorgen voor een KKS in elke gemeente
 • Toewerken naar meer eigenaarschap bij gemeenten
Aanmelden

Een gezin aanmelden voor het Knooppunt kan na overleg en toestemming van het gezin.

De flyer voor het Knooppunt Kansrijke Start vindt u hier.

Eigenaar/Kartrekker

16 gemeenten Zuid-Limburg

Samen met

 • AWPG
 • GGD Zuid-Limburg: afdeling K&I
 • GGD Zuid-Limburg: JGZ Zuid-Limburg
 • Huisartsen/POH
 • (Jeugd)hulpaanbieders, waaronder ook GGZ en ondersteuning bij LVB
 • Kinderopvangpartners
 • Kraamzorgorganisaties
 • Maatschappelijk werk
 • Maatschappelijke partners
 • Ouders en ervaringsdeskundigen
 • Paramedische zorgverleners
 • Peuteropvang/peuterspeelzaal
 • Verloskundigenpraktijken
 • VSV Maastricht Heuvelland
 • VSV SamenZuyd
 • Ziekenhuizen