Kansrijke start

Knooppunt Kansrijke Start

Vanuit de lokale coalities Kansrijke Start wordt op casus-niveau de verbinding tussen het medisch en sociaal domein gemaakt in het ‘lokale Knooppunt Kansrijke Start’. Primaire doel van het knooppunt is om snel de best passende steun of hulp voor het gezin beschikbaar te maken. Toeleiding naar het knooppunt gebeurt o.a. door een verbrede risicosignalering door o.a. verloskundigen en het eventueel inzetten van een (pre)nataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg. De lokale knooppunten Kansrijke Start worden tevens belangrijk onderdeel van de basisstructuur Kansrijke Start voor gezinnen in (zeer/ potentieel) kwetsbare situaties.

Uitvoering

 • Opzetten lokaal Knooppunt Kansrijke Start in 5 nieuwe gemeenten naast de 3 pilot gemeenten
 • Monitoren Knooppunten Kansrijke Start in 3 pilot gemeenten (Kerkrade, Landgraaf en Vaals)
 • Toewerken naar eigenaarschap bij gemeenten
 • Knooppunten onderdeel maken van de basisstructuur Kansrijke Start voor gezinnen in kwetsbare situaties

Communicatie

 • Informeren professionals over meerwaarde Knooppunt en gebruik van Positieve Gezondheid
 • Flyers voor professionals over werkwijze Knooppunt
 • Informeren van (aanstaande) ouders over doel en werkwijze knooppunt

Verbinding

 • Versterken samenwerking tussen het medisch en sociaal domein op lokaal niveau
 • Versterken verbinding met prenataal huisbezoek JGZ en Overleg Zwangeren in een Kwetsbare Situatie
 • Versterken aansluiting andere ontwikkelingen in de keten (o.a. verbrede risicosignalering door verloskundigen)

Financiën

De inzet van professionals in het Knooppunt Kansrijke Start komt vooralsnog vanuit eigen bijdrage van partners, voor zover dit past binnen de eigen budgetten. Monitoring van de Knooppunten Kansrijke Start (in Kerkrade, Langraaf, Vaals) is gedekt vanuit een ZonMw subsidie. De inzet van de kwartiermaker en de projectleider Kansrijke Start is gedekt door middelen vanuit de Parkstadregio en door subsidie vanuit Provincie en gemeenten. Vanaf 2023 zijn er structurele middelen vanuit de landelijke vervolgaanpak beschikbaar en wordt de coördinatie en uitvoering opnieuw bekeken.

Borging

Structurele (financiële) inzet van de JGZ en andere professionals in de Knooppunten Kansrijke Start is een aandachtspunt voor het borgen van de samenwerking op langere termijn. Dit geldt ook voor de financiering van de coördinator van de lokale Knooppunten. In de komende jaren wordt onderzocht hoe deze rol in de toekomst het beste ingevuld kan worden. Monitoring van de Knooppunten geeft inzicht in wat er nodig is voor structurele inbedding. Structurele middelen uit de landelijke vervolgaanpak kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Aanmelden

Een gezin aanmelden voor het Knooppunt kan na overleg en toestemming van het gezin.

De flyer voor het Knooppunt Kansrijke Start vindt u hier.

Eigenaar/Kartrekker

Gemeenten Zuid-Limburg

Samen met

 • Eerste en tweedelijnsverloskundigen en gynaecologen in Zuid-Limburg
 • Ervaringsdeskundigen / ouders
 • Programmabureau Trendbreuk
 • GGD Zuid Limburg – JGZ Zuid-Limburg
 • GGD Zuid Limburg – Kennis & Innovatie
 • Huisartsen/POH
 • (Jeugd)hulpaanbieders, waaronder ook GGZ en ondersteuning bij verstandelijke beperking
 • Kinderopvangpartners
 • Kraamzorgorganisaties
 • Maatschappelijke partners, zoals de Bibliotheek
 • Maatschappelijk werk
 • Peuteropvang/peuterspeelzaal
 • Ziekenhuizen
 • Zorgverzekeraars