Kansrijke start

Lokale coalities Kansrijke Start

Om zwangere vrouwen en gezinnen in een kwetsbare positie (bijvoorbeeld door schulden, stress, middelengebruik, huiselijk geweld, problemen met huisvesting) een steuntje in de rug te bieden is een sterke samenwerking tussen professionals uit het medisch en sociaal domein nodig. Op gemeentelijk niveau gebeurt dat door de vorming van lokale coalities Kansrijke Start, waar de partners om tafel gaan om samenwerkingsafspraken te maken. Binnen deze coalities wordt gestreefd naar een samenwerking waarin partners elkaar kennen, dezelfde taal spreken (Positieve Gezondheid), korte lijnen met elkaar hebben en eenzelfde ambitie nastreven.

Uitvoering

 • Uitbreiden aantal gemeenten met lokale coalitie Kansrijke Start naar 16, voor startende gemeenten in eerste instantie in samenwerking met Programmabureau
 • Toewerken naar duurzaam eigenaarschap bij gemeenten

Communicatie

 • Faciliteren van coalitiepartners in het werken met Positieve Gezondheid
 • Informeren van (aanstaande) ouders over ondersteuningsaanbod

Verbinding

 • Versterken samenwerking tussen het medisch en sociaal domein op lokaal niveau
 • Afspraken maken over het borgen van de samenwerking op langere termijn en wat daarvoor nodig is

Financiƫn

De inzet van professionals in de lokale coalities Kansrijke Start gebeurt vooralsnog vanuit eigen bijdrage van partners, voor zover budgetten daartoe ruimte bieden. De inzet van de kwartiermaker Kansrijke Start en de projectleider Kansrijke Start is tot en met 2022 grotendeels gedekt door middelen vanuit de Parkstadregio en deels vanuit algemene middelen Trendbreuk. Vanaf 2023 kan de inzet van professionals en projectleiders gefaciliteerd worden door de structurele middelen voor Kansrijke Start.

Borging

Medio juni 2022 is een landelijke vervolgaanpak voor het programma Kansrijke Start aangekondigd met de ambitie om in elke gemeente structureel een lokale Kansrijke Start-aanpak te borgen. Deze ambitie volgt uit het coalitieakkoord waarin is opgenomen dat het kabinet inzet op een gezonde generatie 2040 en dat er in iedere gemeente Kansrijke Start komt. Hiertoe zijn in het coalitieakkoord ook structureel middelen gereserveerd. Deze middelen komen vanaf 2023 beschikbaar en zullen, in overleg met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, gebruikt worden om te komen tot een regionale en lokale aanpak.

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

 • Programmabureau Trendbreuk
 • Gemeenten Zuid-Limburg

Samen met

 • Eerste en tweedelijnsverloskundigen en gynaecologen in Zuid-Limburg
 • Ervaringsdeskundigen / ouders
 • GGD Zuid Limburg – JGZ Zuid-Limburg
 • Huisartsen/POH
 • (Jeugd)hulpaanbieders, waaronder ook GGZ en ondersteuning bij verstandelijke beperking
 • Kinderopvangpartners
 • Kraamzorgorganisaties
 • Maatschappelijke partners, zoals de Bibliotheek
 • Maatschappelijk werk
 • Peuteropvang/peuterspeelzaal
 • Ziekenhuizen
 • Zorgverzekeraars