Kansrijke start

Lokale coalities Kansrijke Start

Om zwangere vrouwen en gezinnen in een kwetsbare situatie (bijvoorbeeld door schulden, stress, middelengebruik, huiselijk geweld of problemen met huisvesting) een steuntje in de rug te bieden is een sterke samenwerking tussen professionals uit het medisch en sociaal domein nodig. Op gemeentelijk niveau gebeurt dat door de vorming van lokale coalities Kansrijke Start, waar de partners om tafel gaan om samenwerkingsafspraken te maken. Binnen deze coalities wordt gestreefd naar een samenwerking waarin partners elkaar kennen, dezelfde taal spreken (Positieve Gezondheid), korte lijnen met elkaar hebben en eenzelfde ambitie nastreven. De coalitieleden maken afspraken om kwetsbare gezinnen effectief te ondersteunen, zodat meer kinderen een kansrijke start krijgen

Uitvoering

 • Alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben een lokale coalitie Kansrijke Start en deze komt structureel bij elkaar
 • Het gedachtegoed Positieve Gezondheid wordt levend gehouden met reflectiesessies of intervisies
 • Elke coalitie investeert in lokale samenwerking door: elkaar beter leren kennen en kennis ervaring delen
 • Elke coalitie implementeert lokale en regionale afspraken, zoals de Basisstructuur Kansrijke Start

Communicatie

 • Informeren van (aanstaande) ouders en professionals over ondersteuningsaanbod Kansrijke Start
 • Ontwikkelingen en mijlpalen communiceert de lokale coalitie zelf

Verbinding

 • Verbinden van de lokale partners vanuit zowel medisch als sociaal domein
 • Versterken van de verschillende onderdelen van de Basisstructuur en deelprojecten binnen Kansrijke Start
 • Vanuit Trendbreuk wordt, samen met de subregionale projectleiders, gezorgd voor uitwisseling tussen de verschillende lokale coalities alsook met de regionale coalitie Kansrijke Start

Evaluatie en monitoring

 • Partners in de lokale coalitie bepalen hoe en wanneer zij de samenwerking willen evalueren
 • Vanuit Trendbreuk of de subregionale projectleiders kan hierin ondersteund worden

Financiën

 • De inzet van professionals in de lokale coalities Kansrijke Start gebeurt vanuit eigen bijdrage van partners
 • Ondersteuning van de lokale coalities (door projectleider(s) en/of coördinatoren) is voor gemeenten gedekt via een lokaal uitvoeringsbudget vanuit de SPUK GALA middelen Kansrijke Start
 • Knelpunt is structurele financiering voor deelname van ouders en (opgeleide) ervaringsdeskundigen in de lokale coalities en werkgroepen, mede om deze reden zijn zij nog ondervertegenwoordigd

Borging

 • De aanpak Kansrijke Start wordt als ketenaanpak binnen GALA en IZA structureel geborgd in alle Nederlandse gemeenten.
 • Het Zorginstituut Nederland bekijkt welke onderdelen van de ketenaanpak Kansrijke Start verzekerde zorg betreffen
 • Vanuit IZA komt er ruimte voor project- en coördinatiekosten die gepaard gaan met de netwerkstructuur
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

 • 16 gemeenten Zuid-Limburg met ondersteuning van
 • Projectleiders Kansrijke Start

Samen met

 • GGD Zuid-Limburg: afdeling K&I
 • GGD Zuid-Limburg: JGZ Zuid-Limburg
 • Huisartsen/POH
 • (Jeugd)hulpaanbieders, waaronder ook GGZ en ondersteuning bij LVB
 • Kinderopvangpartners
 • Kraamzorgorganisaties
 • Maatschappelijk werk
 • Maatschappelijke partners
 • Ouders en ervaringsdeskundigen
 • Paramedische zorgverleners
 • Peuteropvang/peuterspeelzaal
 • Verloskundigenpraktijken
 • VSV Maastricht Heuvelland
 • VSV SamenZuyd
 • Ziekenhuizen
 • Zorgverzekeraars