Kansrijke start

Nu Niet Zwanger (NNZ)

Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt vrouwen en mannen in een kwetsbare situatie om de regie te nemen over (het moment van) hun kinderwens en hiermee een onbedoelde zwangerschap te voorkomen. Het is belangrijk dat NNZ een structurele plek krijgt binnen organisaties. Dat gebeurt door het trainen van aandachtsfunctionarissen (AF) die ambassadeur zijn voor NNZ in hun eigen organisatie. Het doel is dat iedere zorgverlener een open en eerlijk gesprek voert met cliënten over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, zodat er een bewuste en geïnformeerde keuze gemaakt kan worden. Bij complexe casuïstiek wordt er doorverwezen naar de NNZ medewerkers van de GGD Zuid-Limburg.

Uitvoering

 • Het continu scholen en ondersteunen van (nieuwe) aandachtsfunctionarissen (AF) zodat vanuit de professionals zelf het gesprek wordt aangegaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie
 • Begeleiden van organisaties en AF bij het borgen van NNZ, zodat methodiek onderdeel wordt van het dagelijks werk
 • Het NNZ-bereik vergroten door het versterken en uitbreiden van het sociale- en medische netwerk
 • Begeleiden van opgeschaalde complexe casuïstiek door de NNZ verpleegkundigen

Communicatie

 • Het benaderen en motiveren van organisaties om de NNZ-methodiek op te nemen in de reguliere werkzaamheden
 • Het NNZ samenwerkingsplatform van de GGD wordt ingezet voor gerichte communicatie en ondersteuning aan alle AF
 • De jaarlijkse aantallen en resultaten worden gepresenteerd in de NNZ factsheet die breed verspreid wordt

Verbinding

 • Het NNZ samenwerkingsplatform van de GGD wordt ingezet voor het creëren van onderlinge verbinding tussen de AF uit alle verschillende  samenwerkingsorganisaties
 • Jaarlijks vinden er 4 intervisies plaats met AF
 • Organiseren van themabijeenkomsten

Evaluatie en monitoring

 • De jaarlijkse aantallen en resultaten worden gemonitord en verwerkt in een factsheet
 • Met het landelijke NNZ team vindt er jaarlijks een evaluatie plaats over de voortgang

Financiën

 • Vanaf 1 januari 2023 is het programma NNZ structureel geborgd binnen de GGD (Centrum Seksuele Gezondheid)
 • Tevens wordt gebruik gemaakt van de landelijke mogelijkheid om (tijdelijke) subsidie te verkrijgen voor het uitbreiden van werkformatie om het NNZ bereik te vergroten
 • Indien de eigen ziektekostenverzekering anticonceptie niet vergoedt, kan er gekeken worden naar de mogelijkheid van vergoeding vanuit het NNZ anticonceptiebudget
 • Door de toename in de hulpvragen en de verhoging van anticonceptiekosten is uitbreiding van het anticonceptiebudget om hulpvragen te kunnen (blijven) oppakken hard nodig

Borging

 • Om het NNZ netwerk te verbreden en verstevigen is het noodzakelijk om NNZ binnen de samenwerkingsorganisaties te borgen op inhoudelijk niveau: continu trainen en begeleiden van (nieuwe) AF is daar een belangrijk onderdeel van
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid-Limburg: Centrum Seksuele Gezondheid

Samen met

 • 16 gemeenten Zuid-Limburg
 • GGD Zuid-Limburg: Veilig Thuis en JGZ Zuid-Limburg
 • Huisartsen/POH
 • (Jeugd)hulpaanbieders, waaronder ook GGZ en ondersteuning bij LVB
 • Kinderopvangpartners
 • Kraamzorgorganisaties
 • Leger des Heils
 • Maatschappelijk werk
 • Maatschappelijke partners
 • Peuteropvang/peuterspeelzaal
 • Thuiszorgorganisaties
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Verloskundigenpraktijken
 • VSV Maastricht Heuvelland
 • VSV SamenZuyd
 • Ziekenhuizen