Kansrijke start

Participatie (burger, gezin en ervaringsdeskundigen)

Eén van de doelen van Kansrijke Start is gelijkwaardigheid met de gezinnen. Hiervoor is participatie van ouders of vertegenwoordiging van ouders op alle niveaus binnen Kansrijke Start gewenst, onder begeleiding van Burgerkracht Limburg zal hier vorm aan gegeven worden.
Er zijn meerdere bewegingen zichtbaar. Bij enkele lokale knooppunten Kansrijke Start is reeds vastgelegd dat ouders bij alle gesprekken aanwezig zijn. In meerdere werkgroepen zijn ouders en/of ervaringsdeskundigen aangesloten. In diverse projecten is budget gereserveerd voor ouderparticipatie.

Uitvoering

 • Toewerken naar participatie en training van ouders en/of vertegenwoordigers in overlegstructuren en
  werkgroepen van Kansrijke Start, met als resultaat:
  – Ouders of oudervertegenwoordiging in lokale en regionale coalitie Kansrijke Start en in stuurgroep Trendbreuk
  – Deelnemende ouders of oudervertegenwoordigers worden gefaciliteerd voor volwaardige participatie
  (onkosten, training)
 • Projectleiders en kartrekkers van projecten worden vanuit de gezamenlijke opdracht toegerust om zelf de ouderparticipatie mee vorm te geven

Communicatie

 • Communicatie via website Trendbreuk
 • Onderwerp als vast agendapunt bij lokale en regionale coalities Kansrijke Start
 • Communicatie via kanalen Burgerkracht Limburg

Verbinding

 • Participatie van ouders is onderdeel van alle initiatieven binnen Kansrijke Start, op eenzelfde wijze als sociaal en medisch domein daarin vertegenwoordigd zijn
 • Burgerkracht participeert in bestuurlijke- en beleidsnetwerken en draagt zorg voor verbinding met informele netwerken

Evaluatie en monitoring

 • Rapportage aan de regionale coalitie Kansrijke Start

Financiën

 • Voor financiering van participatie door ouders (-vertegenwoordiging) is budget opgenomen in de conceptbegroting Kansrijke Start: dit omvat ook facilitering voor onkosten, inzet en training

Borging

 • Dit is een beweging van de lange adem: een lange termijn investering is nodig om duurzame netwerken te bouwen
 • Gezamenlijk met alle partners zullen hiervoor doelen vastgesteld moeten worden en de benodigde middelen in kaart gebracht
 • Ook worden de partners toegerust hoe participatie op een betekenisvolle manier vorm te geven
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

Burgerkracht Limburg

Samen met

 • Partners van de regionale en lokale coalitie(s) Kansrijke Start
 • Pril Begin