Kansrijke start

Prenataal huisbezoek

Het vroegtijdig zorg en steun bieden tijdens de zwangerschap (prenatale zorg) draagt bij aan een goede ontwikkeling van het ongeboren kind. Met de wetswijziging ‘Prenataal huisbezoek (PHB) door de JGZ’ zijn gemeenten vanaf 1 juli 2022 verplicht een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan te bieden aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. Het PHB valt binnen het regulaire takenpakket van de JGZ. Vanwege de sterke verbinding met en de sleutelrol in andere projecten wordt het PHB in dit werkplan specifiek benoemd.

Uitvoering

  • Uitvoeren van PHB bij minimaal 16% van de zwangerschappen in Zuid-Limburg
  • Scholen van alle jeugdverpleegkundigen in de definities van kwetsbaarheid (volgens Erasmus MC)
  • Scholen van alle jeugdverpleegkundigen in het Prenataal Huisbezoek JGZ

Communicatie

  • Informeren netwerkpartners over inhoud en aanmeldsysteem PHB

Verbinding

Versterken samenwerking kraamzorg, verloskundigen, gynaecologen en aanpalende projecten (o.a. SMOOTH, Nu Niet Zwanger, Proeftuin Geboortezorg Flex, Knooppunten Kansrijke Start, Stevig Ouderschap, VoorZorg, Centering Zwangerschap)

Financiën

Het PHB is opgenomen in de reguliere begroting van de JGZ. JGZ ontvangt vanuit de gemeenten een vergoeding om het prenataal huisbezoek te kunnen uitvoeren.

Borging

Er wordt gewerkt aan het opzetten van een duidelijke aanmeldroute voor alle betrokken professionals. Actieve deelname van de JGZ aan de Knooppunten Kansrijke Start in 2023 en het in stand houden van sterke verbindingen met ketenpartners ondersteunen het proces van borging. Daarnaast is het van belang om met gemeenten in gesprek te blijven over het belang van het PHB, ondersteund door jaarlijkse cijfers.

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid Limburg – JGZ Zuid-Limburg

Samen met

  • Eerste en tweedelijnsverloskundigen en gynaecologen in Zuid-Limburg
  • Gemeenten Zuid-Limburg
  • Kraamzorgorganisaties