Kansrijke start

Samen voor Gezondheid

Recent heeft ZonMw de vervolgstudie SMOOTH: Social Maternity Care: a cOmbined medical and psychOsocial approach for a healTHy start of life gehonoreerd. In dit vervolg op Samen voor Gezondheid kunnen de academies Verloskunde Maastricht (AVM) en Amsterdam-Groningen vanaf maart 2022 samenwerken met vele landelijke en regionale partners aan duurzame implementatie van goede zorg aan zwangeren in een kwetsbare situatie. Een voormeting en resultaten van Samen voor Gezondheid leidden in Zuid-Limburg tot het voornemen om te komen tot een gezamenlijke basisstructuur, uniformiteit in signalering en uniforme afspraken waar een gezin met een hulpvraag/ondersteuningsbehoefte naartoe doorgeleid kan worden.

Uitvoering

 • Afronden project Samen voor Gezondheid (SVG) en presenteren resultaten
 • Uitvoeren SMOOTH: verder met Samen voor Gezondheid
 • Implementeren nieuwe aanpak signaleren en doorgeleiden
 • Voorbereiden en ondersteunen bij implementatie basisstructuur voor gezinnen in kwetsbare situaties

Communicatie

 • Opleveren rapportage SVG-aanpak

Verbinding

 • Versterken samenwerking met verloskundigen, JGZ, Geboortezorg in de werkgroep basisstructuur voor gezinnen in kwetsbare situaties
 • Koppeling maken met Lokale Coalities, Knooppunten en digitale zorgpaden

Financiën

Het onderzoek is volledig gedekt door interne (AVM) en externe middelen (ZonMw). De bijdrage van partners aan de werkgroep betreft een ‘in kind’ bijdrage van de samenwerkingspartners, voor zover dit past binnen de budgetten.

Borging

Op voorwaarde dat het rijk structureel middelen beschikbaar stelt voor het vervolg van het actieprogramma Kansrijke Start kan de basisstructuur duurzaam geïmplementeerd worden in alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten.

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

Academie Verloskunde Maastricht

Samen met

 • Academie Verloskunde Amsterdam – Groningen
 • Eerste en tweedelijns verloskundigen in Zuid-Limburg
 • Geboortezorg Limburg
 • Gemeenten Zuid-Limburg
 • GGD Zuid Limburg – JGZ Zuid-Limburg
 • MUMC+, afdeling Sociale Pediatrie