Kansrijke start

Samen voor Gezondheid II (SMOOTH)

In het project Samen voor Gezondheid II (SvG2) werken de academies Verloskunde Maastricht (AVM) en Amsterdam-Groningen (AVAG) samen met vele regionale en landelijke partners aan duurzame implementatie van twee integrale aanpakken voor zorg aan zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie. De resultaten van SvG1 waren in Zuid-Limburg aanleiding om te komen tot een gezamenlijke Basisstructuur Kansrijke Start met uniformiteit in signalering en werkafspraken. In 2022-2023 hebben groepsgesprekken plaatsgevonden met professionals, cliënten en stakeholders over de opzet van deze Basisstructuur. In nauwe samenwerking met afgevaardigden van Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV), Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het project Knooppunten Kansrijke Start is de Handleiding Kansrijke Start Zuid-Limburg geschreven. Deze handleiding is toegelicht in praktijkbezoeken aan alle Zuid-Limburgse verloskundigenpraktijken door de onderzoekers AVM en de projectleider Kansrijke Start Parkstad.

Uitvoering

 • Systematische evaluatie van de implementatie en impact van de Handleiding Kansrijke Start Zuid-Limburg:
  – Procesevaluatie van de aanpakken onder cliënten en professionals in medisch- en sociaal domein
  – Impactevaluatie van de aanpakken op de perinatale, maternale en kind uitkomsten

Communicatie

 • Communicatie naar verloskundigenpraktijken voor werving onderzoek
 • Informeren van betrokken professionals over de implementatie en uitvoering van de aanpakken
 • Landelijke en regionale nieuwsberichten en publicaties (nationaal en internationaal) over de resultaten

Verbinding

 • Het onderzoeksproject draagt bij aan de doelen van de regionale coalitie Kansrijke Start en beoogt om alle regionale projecten binnen de Basisstructuur Kansrijke Start op elkaar te laten aansluiten en uniforme werkafspraken te maken
 • Een preventieve aanpak voor (aanstaande) ouders in kwetsbare situaties en adequate samenwerking sluit aan bij de doelstellingen van GALA en IZA

Evaluatie en monitoring

 • Procesevaluatie: professionals ontvangen 2 maal een vragenlijst over implementatie en gebruik van de aanpakken, cliënten worden gevolgd waarbij gebruik en ervaringen met de medische en sociale zorg in kaart worden gebracht
 • Impactevaluatie: dossieronderzoek onder vrouwen en onderzoek van de gepercipieerde waarden van de aanpakken voor betrokken professionals en vrouwen met behulp van kwalitatief onderzoek

Financiën

 • Subsidie ZonMw (programma Zwangerschap en Geboorte)
 • Stichting Bijzondere Voorzieningen Moederschapszorg
 • Academie Verloskunde Maastricht

Borging

 • Borging van inhoud en implementatie conform de ontwikkelde Handleiding en Basisstructuur Kansrijke Start
 • Implementatiewerkgroep vanuit regionale coalitie Kansrijke Start waarin alle stakeholders zijn vertegenwoordigd
Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

Academie Verloskunde Maastricht

Samen met

 • 16 gemeenten Zuid-Limburg
 • Academie Verloskunde Amsterdam – Groningen
 • Burgerkracht Limburg
 • GGD Zuid-Limburg: JGZ Zuid-Limburg
 • KSV Limburg
 • MUMC+, afdeling Sociale Pediatrie
 • VSV Maastricht Heuvelland
 • VSV SamenZuyd