Kansrijke start

Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap biedt extra ondersteuning aan (aanstaande) gezinnen waar de omstandigheden moeilijker zijn dan gemiddeld, bijvoorbeeld door een belastende voorgeschiedenis of onvoldoende steun in hun omgeving. Ouders worden ondersteund door een daartoe opgeleide Stevig Ouderschap-verpleegkundige, die passende individuele begeleiding biedt, uitgaande van de eigen kracht van (aanstaande) ouders. Deze methodiek is in Nederland ontwikkeld en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen.

Uitvoering

 • Begeleiden van minimaal 150 trajecten per jaar
 • De JGZ gaat in 2023 doorgroeien in aantallen naar het landelijk gemiddelde
 • Kwaliteitsborging van Stevig Ouderschap-verpleegkundige door het volgen van intervisie/supervisie,
 • hoorcolleges en landelijke bijeenkomsten

Communicatie

 • Informeren via factsheets en infographics
 • Organiseren informatiebijeenkomst voor nieuwe collega’s JGZ
 • Aansluiten bij overleg Zwangere in een Kwetsbare Positie

Verbinding

 • Versterken samenwerking met verloskundigen (VSV) en Overleg Zwangeren in een Kwetsbare Situatie
 • Versterken verbindingen met SMOOTH en proeftuin Geboortezorg Flex

Financiën

Per 1 mei 2022 is Stevig Ouderschap structureel geborgd in de begroting GGD/JGZ

Borging

Er is inmiddels een duidelijke aanmeldroute voor alle betrokken professionals. Actieve deelname van de JGZ aan de Knooppunten Kansrijke Start en het in stand houden van sterke verbindingen met ketenpartners ondersteunen het proces van borging.

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid Limburg – JGZ Zuid-Limburg

Samen met

 • Eerste en tweedelijnsverloskundigen en gynaecologen in Zuid-Limburg
 • Gemeenten Zuid-Limburg
 • Kraamzorg
 • Kinderartsen
 • Maatschappelijk werk
 • Overleg Zwangeren in een kwetsbare situatie (Samenwerking medisch-sociaal domein)
 • Toegangsteams Jeugd