Kansrijke start

Vervolgaanpak Kansrijke Start

In september 2018 is het landelijke actieprogramma Kansrijke Start gelanceerd vanuit de overtuiging dat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven verdient. Met de vervolgaanpak Kansrijke Start zet het huidige kabinet verder in op een gezonde, kansrijke eerste 1000 dagen van elk kind, betere integrale ondersteuning rondom zwanger- schappen en het voorkómen van onbedoelde/ ongewenste zwangerschappen. In het coalitie-akkoord van dit kabinet is opgenomen dat de aanpak Kansrijke Start in alle gemeenten beschikbaar komt.

De vervolgaanpak richt zich, met de structurele financiële middelen in het regeerakkoord, op het verankeren van de lokale of regionale Kansrijke Start-aanpak om (aanstaande) gezinnen daadwerkelijk structureel beter te ondersteunen.

Uitvoering

 • Aandacht voor preconceptiezorg (gezond zwanger worden)
 • Uitbreiden aantal gemeenten met lokale coalitie Kansrijke Start naar 16
 • Samenwerking versterken in de basisstructuur voor gezinnen in kwetsbare situaties
 • Verstevigen coördinerende rol JGZ in basisstructuur
 • Aanstelling projectleider Kansrijke Start in iedere subregio naar voorbeeld Parkstad

Communicatie

 • Informeren van (aanstaande) ouders over ondersteuningsaanbod
 • Informeren van samenwerkingspartners over mogelijkheden in basisstructuur en interventies
 • Gemeenten informeren over lokale uitvoering Kansrijke Start

Verbinding

 • Versterken samenwerking tussen alle betrokkenen in fase Kansrijke Start op lokaal en (sub)regionaal niveau.
 • Afspraken maken over het borgen van de samenwerking op langere termijn en wat daarvoor nodig is.

Financiën

In het coalitieakkoord is vanaf 2023 €23 miljoen structureel opgenomen voor Kansrijke Start. Het grootste deel is bestemd voor lokale en regionale coalities en ondersteuning van (aanstaande) ouders langs 3 lijnen: financiering lokale coalities, financiering interventies en ondersteuning regionale samenwerkingsafspraken. Een klein deel van dit bedrag is bestemd voor de uitvoering van het landelijke actieprogramma, zoals monitoring, communicatie en onderzoek.

Borging

Door de structurele verhoging van de landelijke middelen voor Kansrijke Start kan er gebouwd worden aan een duurzame preventie infrastructuur op zowel lokaal en regionaal niveau. Dit dient tevens de basis te worden voor de doorgaande lijn naar de andere levensfasen in de Trendbreuk cyclus.

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

 • Programmabureau Trendbreuk
 • Gemeenten Zuid-Limburg

Samen met

 • Burgerkracht Limburg
 • Eerste en tweedelijnsverloskundigen en gynaecologen in Zuid-Limburg
 • Ervaringsdeskundigen / ouders
 • GGD Zuid Limburg – JGZ Zuid-Limburg
 • Huisartsen/POH
 • (Jeugd)hulpaanbieders, waaronder ook Gen ondersteuning bij verstandelijke beperking
 • Kinderopvangpartners
 • Kraamzorgorganisaties
 • Maatschappelijke partners, zoals de Bibliotheek
 • Maatschappelijk werk
 • Peuteropvang/peuterspeelzaal
 • Ziekenhuizen
 • Zorgverzekeraars