Kansrijke start

VoorZorg

VoorZorg is een bewezen effectief programma op vrijwillige basis voor jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met een opeenstapeling van complexe problemen. VoorZorg bestaat uit een zeer intensief schema van huisbezoeken door een speciaal opgeleide VoorZorg-verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), die ondersteunt tijdens de zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van het kind, totdat het kind 2 jaar oud is. Er worden in die periode tussen de 40 en 60 huisbezoeken gebracht.

Uitvoering

 • Begeleiden van minimaal 25 vrouwen/gezinnen per jaar
 • De JGZ gaat in 2023 doorgroeien in aantallen naar het landelijk gemiddelde
 • Kwaliteitsborging van de VoorZorg-verpleegkundige door het volgen van intervisie/supervisie, hoorcolleges en landelijke bijeenkomsten

Communicatie

 • Opleveren factsheet en infographic VoorZorg
 • Organiseren informatiebijeenkomst voor nieuwe collega’s JGZ
 • Informeren netwerkpartners o.a. verloskundigen, kraamzorg, gemeenten, huisartsen

Verbinding

 • Versterken samenwerking met verloskundigen (VSV) en Overleg Zwangere in een Kwetsbare Situatie
 • Versterken verbindingen met SMOOTH en proeftuin Geboortezorg Flex

Financiën

Per 1 mei 2022 is VoorZorg structureel geborgd in de begroting GGD/JGZ

Borging

Er is inmiddels een duidelijke aanmeldroute voor alle betrokken professionals. Actieve deelname van de JGZ aan de Knooppunten Kansrijke Start en het in stand houden van sterke verbindingen met ketenpartners ondersteunen het proces van borging.

Klik hier voor meer informatie

Eigenaar/Kartrekker

GGD Zuid Limburg – JGZ Zuid-Limburg

Samen met

 • Eerste en tweedelijnsverloskundigen en gynaecologen in Zuid-Limburg
 • Kinderartsen
 • Koraal
 • Kraamzorgorganisaties
 • Maatschappelijk werk
 • Overleg Zwangere in een Kwetsbare Situatie (Samenwerking medisch-sociaal domein)
 • Radar
 • Toegangsteams Jeugd